Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή
O ιστότοπος www.kadath.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Αιμιλιανού Γρεβενών 6, 54621 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 030366137, Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεσσαλονίκης και ΑΡ ΓΕΜΗ:……… ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@kadath.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2310 229060 (χάριν συντομίας ΕΤΑΙΡΙΑ). Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το όνομα Η Άγνωστη Καντάθ το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kadath.gr. Κάθε χρήστης, ο οποίος,  εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος χάριν συντομίας “επισκέπτης” ή/και “χρήστης” ή “πελάτης” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστοτόπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Για οποιεσδήποτε απορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις παρέχεται η δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας είτε μέσω email: info@kadath.gr είτε μέσω τηλεφώνου: 2310 229060. 

Γενικοί όροι
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε το καθήκον και την υποχρέωση να ενημερώνει τους πελάτες για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα
Η εταιρία, στα πλαίσια καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος ή παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δημιουργήθηκε με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και την ασφαλή διεκπεραίωση συναλλαγών των πελατών. Με σκοπό την επίτευξη του παραπάνω σκοπού και την απόλυτη εμπειρία ηλεκτρονικής συναλλαγής απαιτείται η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων. Οι ως άνω ενέργειες πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει, ορίζοντας τα μέσα και τον σκοπό επεξεργασίας.

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;
Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που η εταιρία επεξεργάζεται είναι οι απολύτως αναγκαίες και κατάλληλες για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, ο οποίος δεν είναι άλλος από την ασφαλέστατη και ταχύτατη εξυπηρέτηση των πελατών της. Είναι πληροφορίες σχετικές με την ταυτοποίηση του προσώπου (π.χ ταυτότητα, διαβατήριο), την νομιμοποίηση του υποκειμένου των συναλλαγών ( π.χ όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ κ.α) και άλλα δεδομένα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο της συναλλαγής (είναι απαραίτητα για αυτή) μεταξύ της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και του πελάτη ( π.χ διεύθυνση κατοικίας, Τ.Κ, τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας κ.α). Η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν υπερβαίνει ποτέ το μέτρο του απολύτως αναγκαίου και απαραίτητου, εξασφαλίζοντας πάντα την επιτυχία και ασφάλεια της διαδικασίας.

Πως και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για την παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς και γενικότερα για την άσκηση του αντικειμένου δραστηριότητας μας. Ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας, μέσω e-mail ή τηλεφώνου, για διαχειριστικούς λόγους και γενικότερα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Η επικοινωνία μας μαζί σας επιτυγχάνεται και με την καταχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων (ονοματεπώνυμο, e-mail ή τηλέφωνο) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ιστοσελίδας μας κάνοντας χρήση των υπηρεσιών  μας. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, επάγγελμα κλπ) στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας με έννομες υποχρεώσεις, ειδικότερα με υποχρεώσεις που απορρέουν από τη φορολογική νομοθεσία και στα πλαίσια του Κανονισμού 2016/679. Εφόσον συναινείτε σε αυτό και υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, σας αποστέλλουμε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές κλπ. μέσω e-mail, SMS, ή τηλεφώνου αλλά και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διατηρούμε (Facebook/Instagram/Youtube κ.α). Η ΕΤΑΙΡΙΑ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφάνεια κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.
Ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε και να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα για νομικούς λόγους και λόγους συμμόρφωσης, όπως η πρόληψη, ανίχνευση, ή διερεύνηση ενός εγκλήματος, πρόληψη απώλειας, απάτης ή οποιασδήποτε άλλης κατάχρησης των υπηρεσιών μας και των συστημάτων πληροφορικής. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για απαιτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, σκοπούς ασφάλειας πληροφοριών, ή για την προστασία ή ενάσκηση των δικαιωμάτων μας, του απορρήτου, της ασφάλειας, της περιουσίας ημών ή άλλων προσώπων.

Μεταβίβαση της εταιρίας
Σε περίπτωση  οποιαδήποτε αναδιοργάνωσης, αναδιάρθρωσης, συγχώνευσης ή πώλησης ή άλλου είδους μεταβίβασης, θα μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα,  υπό την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης συμφωνεί να σεβαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο που να συνάδει με τους ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων. Εμπίπτει στο πεδίο προσωπικής ευθύνης του πελάτη να ενημερωθεί για τους νέους όρους υπό τους οποίους θα γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τον νέο πάροχο υπηρεσιών.

Ποια είναι τα νόμιμα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;
Η εταιρία συμμερίζεται και αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες σας σε σχέση με την επεξεργασία Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την εταιρία απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:
Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας.
Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων με αποστολή μηνύματος στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας.
Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Τέλος, η ΕΤΑΙΡΙΑ σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες ή να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση info@kadath.gr.
Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ  Έχετε δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Т.К. 115 23, Αθήνα), όπου μπορείτε να υποβάλετε τα σχετικά παράπονα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Η εταιρία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους. Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους με ξένους ιστοτόπους. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου ξένου ιστότοπου.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου
Οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της εταιρείας μας αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση αλλαγών στην επεξεργασία δεδομένων, αυτές οι πληροφορίες για την προστασία δεδομένων θα ενημερωθούν αντίστοιχα.

Διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων
Τα αρχικώς συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα θα διαγράφονται από το αρχείο μας αφότου εκπληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο συλλέχθηκαν, δηλαδή η εκάστοτε παροχή υπηρεσιών που εσείς μας ζητείτε. Ωστόσο, ενδέχεται να μας ζητηθεί να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω νομοθετικών   διατάξεων.
Επιπλέον, δεν θα διαγραφούν όλα τα προσωπικά δεδομένα σας αν μας έχετε ζητήσει να μην επικοινωνούμε μαζί σας στο μέλλον. Σε περίπτωση που με ρητή εντολή σας δεν επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας στο μέλλον (για διαφημιστικούς λόγους π.χ) διατηρούμε σε ειδικό αρχείο τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό να αποφύγουμε την ενδεχόμενη ενόχλησή σας μελλοντικά.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας του Απορρήτου που εφαρμόζει η ΕΤΑΙΡΙΑ
Εφόσον χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

0
0
Το καλάθι σας είναι άδειο!Επιστροφή στο κατάστημα